Home » Prawo krajowe

Prawo krajowe

Zmiany dostosowujące ustawodawstwo krajowe obejmować będą nie tylko przepisy ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, z późn. zm.), ale także inne akty normatywne - w szczególności:

  • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535,z późn. zm.) oraz
  • ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.).