Home » Prawo celne wspólnotowe UE

Prawo celne wspólnotowe UE

Unijny kodeks celny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.

Zbiór wyjaśnień do UKC jest w chwili obecnej uzgadniany - brak

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny

Przepisy przejściowe delegowane

Środki przejściowe będą określone w Rozporządzenie Delegowanym Komisji określającym zasady przejściowe w zakresie środków technik informacyjnych oraz, co wynika z ostatnich decyzji Służb Prawnych KE, w odpowiednich przepisach rozporządzenia delegowanego (przewiduje się zmianę przed wejściem w życie) i wykonawczego.

Przepisy przejściowe delegowane – sprostowanie załączni nr 12

Sprostowanie w zakresie formularzy w części dotyczącej uproszczeń załącznika 12.