Home » Oznakowanie C E

Oznakowanie C E

Skrótowy tytuł Dyrektywy

Numer dyrektywy

1

Sprzęt elektryczny przeznaczony do stosowania w określonym przedziale napięcia (,,dyrektywa niskonapięciowa”)

2006/95/WE

2

Proste zbiorniki ciśnieniowe

2009/105/WE

3

Bezpieczeństwo zabawek

2009/48/WE

4

Materiały budowlane

89/106/EWG
od 1/07/2011 – rozporządzenie WE205/2011

5

Kompatybilność elektromagnetyczna

2004/108/WE

6

Środki ochrony indywidualnej

89/686/EWG

7

Wagi nieautomatyczne

2009/23/WE

8

Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne

90/385/EWG

9

Urządzenia spalające paliwa gazowe

2009/142/WE

10

Nowe kotły grzejne opalane paliwami płynnymi lub gazowymi

92/42/WE

11

Materiały wybuchowe do użytku cywilnego

93/15/WE

12

Urządzenia medyczne

93/42/WE

13

Sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do stosowania w atmosferze potencjalnego wybuchu, tzw. Dyrektywa ATEX

94/9/WE

14

Rekreacyjne jednostki pływające

94/25/WE zm.

2003/44/WE

15

Windy

95/16/WE (2006/42/WE)

16

Urządzenia ciśnieniowe

97/23/WE

17

Bezpieczeństwo maszyn

2006/42/WE

18

Diagnostyczne urządzenia medyczne in vitro

98/79/WE

19

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe

99/5/WE

20

Koleje linowe do transportu osób

2000/9/WE

21

Przyrządy pomiarowe

2004/22/WE

Dyrektywy oparte na zasadach Nowego i Globalnego Podejścia

nie przewidujące znakowania CE

Dyrektywa

Numer dyrektywy

1.

Opakowania i opakowania zużyte

94/62/WE

2.

Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei szybkobieżnej

2008/57/WE

3.

Interoperacyjność transeuropejskiego konwencjonalnego systemu kolei

2008/57/WE

4.

Wyposażenie morskie

96/98/WE

Dyrektywy oparte na zasadach Globalnego Podejścia

Dyrektywa

Numer dyrektywy

1.

Sprawność energetyczna lodówek i zamrażarek oraz ich kombinacji

1996/57/WE – zastąpiona rozporządzeniem WE 643/2009

2.

Przewoźne zbiorniki ciśnieniowe

2010/35/UE

3.

Emisja hałasu do otoczenia przez urządzenia pracujące na zewnątrz

2000/14/WE

4.

Stabilizatory oświetlenia jarzeniowego

2000/55/WE – zastąpiona rozporządzeniem WE 245/2009