Home » Inne ograniczenia w obrocie

Inne ograniczenia w obrocie

UE stosuje również niektórego rodzaju ograniczenia w obrocie międzynarodowym, które nie wynikają stricte z unijnej polityki handlowej, a są motywowane innymi względami, jak np. ochrona zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwo obywateli, utrzymanie międzynarodowego pokoju, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska itp.

Poniżej prezentujemy wybrane ograniczenia wywozu i przywozu niektórych towarów z i na obszar UE, wynikające z różnych polityk UE.

Azbest i wyroby zawierające azbest
Rtęć
Niebezpieczne chemikalia
Reach
Produkty biobójcze
Nawozy
Środki ochrony roślin
Środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory narkotyków z kategorii 1
Prekursory narkotyków z kategorii 2 i 3
Uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania
Sankcje międzynarodowe
Zakaz obrotu (przywozu i wywozu) skór z kotów i psów oraz produktów zawierających te skóry
Zakaz importu skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je przy pomocy potrzasków lub metod niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego
Zakaz importu skór foczych i produktów z fok
Licencjonowanie przywozu do UE drewna z niektórych krajów trzeich (Flegt)
Odpady
Substancje zubażające warstwę ozonową
Materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze, wypalone paliwo jądrowe
Dobra kultury (zabytki)
Dzika frora i fauna

AZBEST I WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm), obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest (nie dotyczy tranzytu przez terytorium RP - art. 2 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. L 262 z 27.9.1976)).

RTĘĆ

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1102/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej, zakazany jest wywóz rtęci metalicznej, związków rtęci i niektórych mieszanin od dnia 15 marca 2011 roku.

Więcej informacji na stronie Biura do spraw substancji chemicznych.

https://www.chemikalia.gov.pl/index.html

NIEBEZPIECZNE CHEMIKALIA

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012 reguluje import i eksport określonych niebezpiecznych chemikaliów oraz nakłada obowiązki na przedsiębiorstwa, które chciałyby dokonać eksportu tych chemikaliów do państw nienależących do UE.

Rozporządzenie (UE) nr 649/2012 zawiera trzy grupy przepisów dotyczących eksportu chemikaliów:

chemikalia wymienione w załączniku I podlegają procedurze dotyczącej zgłoszeń eksportowych (część 1) oraz wymogowi wyraźnej zgody (części 2 i 3). Eksport chemikaliów wymienionych w części 2 i 3 załącznika I do ww. rozporządzenia nie tylko podlega wymogowi zgłoszenia, ale jest również uzależniony od istnienia ważnej wyraźnej zgody wydanej przez wyznaczony organ krajowy państwa importu spoza UE. Wykaz ten jest regularnie aktualizowany pod kątem działań regulacyjnych podejmowanych na mocy prawodawstwa UE oraz ustaleń w ramach konwencji rotterdamskiej,
chemikalia wymienione w załączniku V, których eksport jest zakazany,
wszystkie eksportowane chemikalia muszą spełniać wymogi dotyczące pakowania i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008 oraz wszelkimi innymi właściwymi przepisami UE.
Jeżeli produkt wymieniony jest w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 649/2012, w polu 44 SAD należy podać aktywowany identyfikacyjny numer referencyjny.
Urzędy celne mogą sprawdzić status identyfikacyjnego numeru referencyjnego w bazie danych EDEXIM.

W Polsce organem właściwym w sprawach importu i eksportu określonych niebezpiecznych chemikaliów jest Inspektor do spraw Substancji Chemicznych

Więcej informacji na stronie Biura do spraw substancji chemicznych.

https://www.chemikalia.gov.pl/index.html

REACH

Przepisy rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006, zwanego rozporządzeniem REACH, dotyczą rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Przepisom rozporządzenia REACH podlegają w zasadzie wszystkie chemikalia, jednakże pewne chemikalia, takie jak np. środki ochrony roślin, produkty biobójcze, produkty lecznicze, kosmetyki czy dodatki do żywności lub pasz, regulowane są innymi przepisami UE i są wyłączone spod działania niektórych lub prawie wszystkich przepisów rozporządzenia. Rejestracji nie podlegają także substancje występujące naturalnie w przyrodzie, o ile nie są niebezpieczne i nie zostały zmodyfikowane chemicznie.

Rozporządzenie REACH bezpośrednio dotyczy działalności, polegającej na:

- produkcji lub imporcie (spoza UE) substancji lub mieszanin chemicznych,

- produkcji lub imporcie (spoza UE) wyrobów (np. materiały budowlane, elektronikę, zabawki, maszyny, części zamienne, tekstylia), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia lub z których następuje zamierzone uwolnienie substancji chemicznych podczas normalnych lub racjonalnie przewidywanych warunków stosowania.

Przepisy rozporządzenia dotyczą także producentów mieszanin (farb, lakierów, olejów, i szeregu innych). W pewnym zakresie rozporządzenie dotyczy również profesjonalnych użytkowników chemikaliów.

Urzędem właściwym ds. REACH w Polsce jest Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Więcej informacji na stronach:

https://www.chemikalia.gov.pl/index.html

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Bezpieczenstwo+produktow+i+uslug/REACH+i+CLP

http://www.reach.gov.pl/

http://echa.europa.eu/pl/regulations/reach

PRODUKTY BIOBÓJCZE

Wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych (w zakresie określonym ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobojczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z poźn. zm.)), rozumiane jako dostarczenie produktu biobójczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, a także przechowywanie bądź składowania produktu biobójczego po jego dostarczeniu, oprócz przechowywania bądź składowania w składzie celnym albo w celu pozbycia się produktu biobójczego, wymaga pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, pozwolenia tymczasowego, albo wydania decyzji o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka.

Organem właściwym jest Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Więcej informacji na stronach:

http://www.urpl.gov.pl

http://echa.europa.eu/pl/regulations/biocidal-products-regulation

NAWOZY

Obrót nawozami jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) nr 2003/2003

Nawozy, które są oznakowane znakiem „WE” tj. te które spełniają kryteria dla typów nawozów z załącznika A rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, można wprowadzać do obrotu bez dodatkowych pozwoleń (są to wyłącznie nawozy mineralne, wyprodukowane bez dodatków substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego). Podmiot wprowadzający do obrotu nawóz WE jest odpowiedzialny za jego jakość i prawidłowe oznakowanie.

Nawozy mineralne inne niż „WE” a także nawozy organiczne i organiczno-mineralne, wprowadza się do obrotu na podstawie zezwolenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi lub zezwolenia uzyskanego w innym kraju UE, jeśli nawóz spełnia polskie kryteria odnośnie jakości i zawartości zanieczyszczeń.
Środki poprawiające właściwości gleby oraz stymulatory wzrostu wprowadza się do obrotu na podstawie zezwolenia ministra rolnictwa.

Wapno nawozowe można wprowadzać do obrotu bez dodatkowych zezwoleń jeśli spełniają kryteria dla typów wapna nawozowego określone w rozporządzeniu ministra gospodarki w sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. z 2010 r., nr 183, poz. 1229) i wymagania odnośnie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 76).

Nawozy, które nie odpowiadają typom wapna nawozowego można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwolenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej informacji na stronach:

http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1159&TabOrgID=1454&LangId=0&AnnouncementId=2686&ModulePositionId=1586

http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=61

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Obrót środkami ochrony roślin jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.
Na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin wymagane jest zezwolenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej informacji na stronie:

http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1159&TabOrgID=1454&LangId=0&AnnouncementId=2688

ŚRODKI ODURZAJĄCE, SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE ORAZ PREKURSORY NARKOTYKÓW Z KATEGORII 1

Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych wymaga pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Przywóz i wywóz prekursorów narkotyków kategorii 1 wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ww. działania Główny Inspektor Farmaceutyczny wykonuje na postawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. Nr 124) oraz rozporządzeń UE nr 273/2004 oraz nr 111/2005.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gif.gov.pl/

PREKURSORY NARKOTYKÓW Z KATEGORII 2 I 3

Przywóz lub wywóz prekursorów narkotykowych z kategorii 2 oraz wywóz prekursorów z kategorii 3 wymaga rejestracji.

Na postawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. Nr 124), nadzór nad prekursorami kategorii 2 i 3 sprawuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, importera lub innego podmiotu wprowadzającego do obrotu – poprzez kontrolę realizacji obowiązków nałożonych na producenta, importera lub inny podmiot wprowadzający do obrotu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzenia UE nr 273/2004 i rozporządzenia UE nr 111/2005 – na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ww. rozporządzeniach unijnych.

Więcej informacji na stronie:

http://gis.gov.pl

UZBROJENIE I PRODUKTY PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (obrót uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania (tzw. doual-use)), odbywa się, co do zasady, na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. Nr 194) oraz na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z 29.05.2009, str. 1),.

Na wywóz produktów podwójnego zastosowania, transfer wewnątrzunijny produktów wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia UE nr 428/2009 oraz pomoc techniczną wymagane jest zezwolenie indywidualne, zezwolenie globalne lub krajowe zezwolenie generalne. Na usługi pośrednictwa w zakresie produktów podwójnego zastosowania wydaje się zezwolenie indywidualne.

Obrót uzbrojeniem wymaga zezwolenia indywidualne lub krajowego zezwolenia generalnego. Na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia, usługi pośrednictwa i pomoc techniczną w zakresie uzbrojenia może zostać wydane także zezwolenie globalne.

Organem właściwym w powyższym zakresie jest minister gospodarki.

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego

tel. (22) 693 51 71
fax (22) 693 40 34
e-mail: sekretariatDBG@mg.gov.pl

Więcej informacji na stronie:

http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Handel+zagraniczny/Kontrola+eksportu+towarow+strategicznych

SANKCJE MIĘDZYNARODOWE

Sankcje międzynarodowe są jednym z instrumentów oddziaływania wobec podmiotów, które swoją działalnością powodują zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa powszechnego lub przeciwstawiają się ogólnie przyjętym wartościom i zasadom, takim jak prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne. Celem sankcji jest m.in. skłonienie określonych państw, grup lub jednostek do zmiany postępowania, a także zabezpieczenie się przed negatywnymi konsekwencjami działania tych podmiotów. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego i europejskiego, Polska jest zobowiązana do stosowania sankcji nakładanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i Unię Europejską. Środki ograniczające (sankcje) są przyjmowane na forum UE w drodze rozporządzeń Rady UE obowiązujących wprost w przepisach krajów członkowskich UE, wydanych na podstawie art. 215 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Lista sankcji nakładanych przez UE jest publikowana i uaktualniania na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

Organem wiodącym w Polsce w zakresie sankcji międzynarodowych jest minister spraw zagranicznych.

Więcej informacji na stronie:

http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/sankcje_miedzynarodowe/sankcje_miedzynarodowe

W zakresie obrotu towarowego i pomocy technicznej (usług) przepisy z zakresu sankcji międzynarodowych dotyczące wydania zezwolenia na przywóz lub wywóz towarów lub pomoc techniczną, wykonuje minister gospodarki.

W przypadku uzbrojenia i produktów podwójnego zastosowania, w stosunku do których prawo UE umożliwia, pod pewnymi warunkami, wydanie zezwolenia na przywóz lub wywóz lub pomoc techniczną, komórką właściwą jest:

Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego

tel. (22) 693 51 71
fax (22) 693 40 34
e-mail: sekretariatDBG@mg.gov.pl

W razie wątpliwości, Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego dokonuje także sprawdzenia czy towar objęty sankcjami międzynarodowymi, w stosunku do którego prawo UE umożliwia, pod pewnymi warunkami, wydanie zezwolenia na przywóz lub wywóz lub pomoc techniczną, znajduje się na liście uzbrojenia lub towarów podwójnego zastosowania.

W przypadku towarów niebędących uzbrojeniem lub produktami podwójnego zastosowania, w stosunku do których prawo UE umożliwia, pod pewnymi warunkami, wydanie zezwolenia na przywóz lub wywóz lub pomoc techniczną komórką właściwą jest:

Departament Handlu i Usług

tel. (22) 693 55 53
faks (22) 693 40 21
e-mail: sekretariatDHU@mg.gov.pl

ZAKAZ OBROTU (PRZYWOZU I WYWOZU) SKÓR Z KOTÓW I PSÓW ORAZ PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH TE SKÓRY

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1523/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, zakazane jest się wprowadzanie do obrotu, przywóz do UE lub wywóz z UE skór z kotów i psów oraz produktów zawierających takie skóry.

ZAKAZ IMPORTU SKÓR I INNYCH TOWARÓW WYTWARZANYCH Z NIEKTÓRYCH GATUNKÓW DZIKICH ZWIERZĄT, POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW, W KTÓRYCH CHWYTA SIĘ JE PRZY POMOCY POTRZASKÓW LUB METOD NIESPEŁNIAJĄCYCH MIĘDZYNARODOWYCH NORM ODŁOWU HUMANITARNEGO

Import do UE skór gatunków zwierząt wymienionych w załączniku I do rozporządzenia UE nr 3254/91 oraz innych towarów wymienionych w załączniku II (wytworzonych ze skór z załącznika nr 1) jest zakazany

ZAKAZ IMPORTU SKÓR FOCZYCH I PRODUKTÓW Z FOK

Na postawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok, import produktów z fok do UE jest, z pewnymi wyjątkami, zakazany

Dodatkowo w Polsce obowiązuje od czerwca 2004r. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 18 maja 2004r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór, wprowadzone w celu wykonania unijnej dyrektywy 83/129/EWG z dn. 28 marca 1983r. dotyczącej przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. U. WE L 091 z 09/04/1983 z późn. zm.). Zakaz obejmuje import skór szczeniąt foczych z gatunku „harp” i „hooded”.

LICENCJONOWANIE PRZYWOZU DO UE DREWNA Z NIEKTÓRYCH KRAJÓW TRZEICH (FLEGT)

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2173/2005, przywóz do UE produktów z drewna wywiezionych z państw partnerskich (krajów trzecich, które podpisały z UE tzw. Dobrowolne Umowy o Partnerstwie w ramach tzw. systemu licencjonowania drewna FLEGT), jest zakazany, jeżeli dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT (wystawianym przez właściwe organy kraju trzeciego – państwa partnerskiego).

Zawieranie przez kraje trzecie z UE ww. umów o Dobrowolnym Partnerstwie, nie jest obligatoryjne. Oznacza to, że import do UE produktów z drewna, z kraju trzeciego, który takiej umowy nie zawarł z UE, nie jest obwarowane obowiązkiem uzyskania zezwolenia FLEGT.

Zakres towarowy systemu licencjonowania drewna FLEGT określają załączniki do rozporządzenia UE nr 2173/2005.

Aktem wykonawczym do ww. rozporządzenia UE nr 2173/2005, jest rozporządzenie UE nr 1024/2008.

W Polsce organem właściwym w sprawie systemu licencjonowania drewna FLEGT jest minister finansów. Organem weryfikującym zezwolenia FLEGT jest Służba Celna.

Ministerstwo Finansów

Departament Polityki Celnej

Tel: + 48 22 694 51 56

Email: anna.kobylecka@mofnet.gov.pl

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

ODPADY

W Polsce kwestie przywozu i wywozu odpadów reguluje ustawa z 27 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, jej akty wykonawcze oraz prawo wspólnotowe. Pod poniższym linkiem, w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, znajdują się ustawy, akty wykonawcze oraz akty prawa wspólnotowego dot. kwestii obrotu odpadami.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071240859

W Polsce organem właściwym do spraw transgranicznego przemieszczenia odpadów jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Przywóz, wywóz i tranzyt przez Polskę odpadów wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez GIOŚ. Na stronach internetowych Inspektoratu znaleźć można wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie

http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/42/Miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow

Ponadto w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 119 poz. 769) określono odpady, których przywóz na terytorium Polski w celu unieszkodliwiania jest zabroniony.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081190769&min=1

SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

W Polsce zasady obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. Pod poniższym linkiem, w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, znajdą Państwo ustawy, akty wykonawcze oraz akty prawa wspólnotowego dot. obrotu odpadami.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041211263

Pozwolenie na używanie (m.in. przywóz, wywóz) substancji zubożających warstwę ozonową oraz produktów urządzeń i instalacji zawierających te substancje wydaje minister właściwy do spraw gospodarki.

Obecnie trwają prace nad projektem nowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

.

Wszelkich informacji w kwestii obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową udziela Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki (tel. 22 693 42 61)

MATERIAŁY JĄDROWE, ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZE, URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE TAKIE ŹRÓDŁA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, WYPALONE PALIWO JĄDROWE

Podstawowym aktem regulującym w Polsce kwestie związane z energią atomową jest ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010030018

Warunki przywozu i wywozu oraz tranzytu przez Polskę materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła

.

Warunki przywozu, wywozu i tranzytu przez Polskę odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

.

Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła, a także przywóz oraz wywóz odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, odbywa się na podstawie zezwolenia albo zgłoszenia na wykonywanie działalności.

Przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego wymaga dodatkowo zezwolenia albo zgody Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w Państwowej Agencji Atomistyki (tel. 22 695 98 00).

Więcej na stronie:

.

DOBRA KULTURY (ZABYTKI)

Kwestia wywozu i przywozu zabytków z terytorium Polski regulowana jest szeregiem krajowych i wspólnotowych aktów prawnych.

Wywóz zabytków z Polski wymaga uzyskanie pozwolenia organów upoważnionych do wydawania pozwoleń na wywóz zabytków za granicę.

Na stronach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów znajduje się obszerny materiał prezentujący powyższe zagadnienie (akty prawne, procedury, lista właściwych organów)

.

DZIKA  FAUNA I FLORA

W Polsce zagadnienie obrotu dziką florą i fauną regulowane jest szeregiem krajowych i wspólnotowych aktów prawnych.

http://www.mos.gov.pl/artykul/2504_przepisy_ue_i_krajowe_w_sprawie_cites/324_przepisy_w_sprawie_cites.html

Podstawowym aktem UE regulującym obrót gatunkami dzikiej fauny i flory jest rozporządzenie UE nr 338/97. Zawiera ono wykaz zwierząt i produktów z nich wytworzonych, którymi obrót jest reglamentowany.

Obejmuje ono m.in.:

- żywe rośliny i zwierzęta,

- wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie,

- wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt (kość słoniowa),

- naszyjniki, pierścionki i inne wyroby które zawierają części roślin i zwierząt chronionych,

- torebki, buty, portfele, paski do spodni wykonane ze skór węży, krokodyli, waranow itp.,

- lekarstwa zawierające sproszkowane fragmenty zwierząt lub roślin (tzw. medycyna orientalna), itp

Przywoź okazów na teren Unii Europejskiej.

Grupa A zawiera gatunki najbardziej zagrożone wyginięciem i na ich przywoź zezwolenia wydaje się sporadycznie, a obrót nimi jest pod ścisłą kontrolą. Osoba decydująca się na przywóz na terytorium Unii Europejskiej okazu z grupy A musi uzyskać komplet dokumentów. Komplet ten składa się z zezwolenia importowego (wydanego w pierwszej kolejności przez organ administracyjny Konwencji Waszyngtońskiej kraju, do którego ma być przywieziony okaz - w przypadku Polski: ministra właściwego ds. środowiska), oraz zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu (które wydawane jest, w drugiej kolejności, przez organ administracyjny Konwencji Waszyngtońskiej państwa, z którego ma nastąpić wywóz okazu).

Grupa B – są to gatunki, które nie są tak zagrożone jak gatunki z grupy A lecz mogą stać się takimi jeżeli ich obrót nie będzie kontrolowany. Aby uzyskać odpowiednie zezwolenie na przywóz do Unii Europejskiej okazów w gatunków z grupy B, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu z kraju, z którego okaz jest wywożony, a następnie, przed przywozem okazu, uzyskać zezwolenie importowe kraju UE, do którego ma być dokonany przywóz (zezwolenia i świadectwa wystawiają organy administracyjne Konwencji Waszyngtońskiej odpowiednich państw).

Grupa C – tym załącznikiem zostały objęte gatunki, które poszczególne kraje uznały, iż należy je chronić. Na ich przywóz niezbędne jest posiadanie odpowiedniego dokumentu z kraju wywozu (takim dokumentem w zależności od gatunku i kraju wywozu może być zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu lub świadectwo pochodzenia) i wypełnienie zawiadomienia o przywozie (zgłoszenia importu) – ten dokument wypełnia osoba, która dokonuje przywozu.

Grupa D – w grupie tej umieszczono gatunki, których przywoź musi być rejestrowany. Do ich przywozu wystarczy jedynie wypełnione zawiadomienia o przywozie (zgłoszenie importu) – ten dokument wypełnia osoba, która przywozi okaz.

Wywóz okazów z Unii Europejskiej

Grupa A – aby wywieźć z terenu UE okaz z tej grupy, należy uzyskać w pierwszej kolejności zezwolenie importowe kraju do którego będzie wywożony okaz i na jego podstawie ubiegać się o zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu kraju wywozu UE, które musi być przedstawione organom celnym do kontroli.

Grupa B i C – do wywozu niezbędne jest przedstawienie zezwolenia eksportowego lub świadectwa reeksportu wydanego przez odpowiedni organ kraju wywozu UE.

Grupa D – wywóz okazów umieszczonych w grupie D nie podlega przedmiotowym ograniczeniom.

Organem właściwym w kwestii obrotu dziką florą i fauną (Konwencja CITES) jest minister ds. środowiska. On też wydaje zezwolenia na przywóz i wywóz dzikich zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.

Więcej informacji związanych z tym tematem znajduje się pod adresemhttp://www.mos.gov.pl/kategoria/2496_konwencja_waszyngtonska_cites/